Có 1 kết quả:

lā shān tóu

1/1

lā shān tóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to start a clique
(2) to form a faction