Có 1 kết quả:

lā lǒng

1/1

lā lǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rope in
(2) fig. to involve sb
(3) to entice