Có 1 kết quả:

Lā sī pà ěr mǎ sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Las Palmas, Spain