Có 1 kết quả:

Lā gé lǎng rì

1/1

Lā gé lǎng rì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Lagrange (name)
(2) Joseph-Louis Lagrange (1735-1813), French mathematician and physicist