Có 1 kết quả:

Lā dí kè ㄌㄚ ㄉㄧˊ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Karl Berngardovich Radek (1885-1939), Bolshevik and Comintern leader, first president of Moscow Sun Yat-sen University, died in prison during Stalin's purges