Có 1 kết quả:

Lā sà Tiáo yuē

1/1

Từ điển Trung-Anh

Treaty of Lhasa (1904) between British empire and Tibet