Có 1 kết quả:

pāo guāng

1/1

pāo guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to polish
(2) to burnish