Có 1 kết quả:

pāo mèi yǎn

1/1

pāo mèi yǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to throw amorous or flirtatious glances at sb (esp. of a woman)