Có 1 kết quả:

bàn miàn

1/1

bàn miàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) noodles served with soy sauce
(2) sesame butter etc