Có 1 kết quả:

pāi mài shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) auctioneer
(2) auction house