Có 1 kết quả:

pāi pó zi

1/1

pāi pó zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to chase girls
(2) to hang around with girls