Có 1 kết quả:

pāi zi

1/1

pāi zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beat (music)
(2) paddle-shaped object (flyswatter etc)
(3) racket (sports)