Có 1 kết quả:

pāi àn ér qǐ

1/1

pāi àn ér qǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to slap the table and stand up (idiom); fig. at the end of one's tether
(2) unable to take it any more