Có 1 kết quả:

pāi mǎ

1/1

pāi mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to urge on a horse by patting its bottom
(2) fig. to encourage
(3) same as 拍馬屁|拍马屁, to flatter or toady