Có 1 kết quả:

guǎi mài

1/1

guǎi mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) human trafficking
(2) to abduct and sell
(3) to kidnap and sell