Có 1 kết quả:

jù zhī mén wài

1/1

Từ điển Trung-Anh

to lock one's door and refuse to see sb