Có 1 kết quả:

jù bǔ

1/1

jù bǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to resist arrest