Có 1 kết quả:

jù fǔ fáng biàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fight corruption and forestall moral degeneration