Có 1 kết quả:

jù zài

1/1

jù zài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to refuse to take a passenger (of taxi)