Có 1 kết quả:

tuò zhǎn

1/1

tuò zhǎn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mở rộng, trải ra

Từ điển Trung-Anh

to expand