Có 1 kết quả:

tuò pū jié gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

topological structure