Có 1 kết quả:

tuò huāng

1/1

tuò huāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to open up land (for agriculture)