Có 1 kết quả:

Tuò bá Wèi ㄊㄨㄛˋ ㄅㄚˊ ㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wei of the Northern Dynasties (386-534)