Có 1 kết quả:

bá sī

1/1

bá sī

giản thể

Từ điển phổ thông

kéo tơ, kéo sợi

Từ điển Trung-Anh

(1) wire drawing
(2) candied floss (cooking)
(3) spun sugar or toffee (coating)