Có 1 kết quả:

bá jiānr

1/1

bá jiānr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 拔尖[ba2 jian1]