Có 1 kết quả:

bá gēn

1/1

bá gēn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhổ, bật rễ

Từ điển Trung-Anh

uproot