Có 1 kết quả:

bá hé

1/1

bá hé

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kéo co

Từ điển Trung-Anh

(1) tug-of-war
(2) to take part in a tug-of-war