Có 1 kết quả:

bá huǒ guàn

1/1

bá huǒ guàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) suction cup (used in Chinese medicine to draw the blood and qi 氣|气)
(2) detachable suction chimney to make a stove draw