Có 1 kết quả:

bá huǒ guànr

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 拔火罐[ba2 huo3 guan4]