Có 1 kết quả:

bá yíng

1/1

bá yíng

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhổ trại, dỡ trại, dỡ lều

Từ điển Trung-Anh

to strike camp