Có 1 kết quả:

bá yá

1/1

bá yá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to extract a tooth