Có 1 kết quả:

bá yāng

1/1

bá yāng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhổ cây giống để cấy

Từ điển Trung-Anh

to pull up seedlings (for transplanting)

Một số bài thơ có sử dụng