Có 1 kết quả:

bá guàn zǐ

1/1

bá guàn zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cupping technique used in TCM