Có 1 kết quả:

bá tuǐ

1/1

bá tuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to break into a run