Có 1 kết quả:

bá jié qī

1/1

bá jié qī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) elongation stage
(2) jointing stage (agriculture)