Có 1 kết quả:

bá miáo zhù zhǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to spoil things through excessive enthusiasm (idiom)