Có 1 kết quả:

bá máo

1/1

bá máo

phồn thể

Từ điển phổ thông

thả neo, nhả neo, hạ neo

Từ điển Trung-Anh

to weigh anchor