Có 1 kết quả:

tuō zhài

1/1

tuō zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to default on a debt