Có 1 kết quả:

tuō ér dài nǚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) supporting a wife and children
(2) dragged down by having a family to feed