Có 1 kết quả:

tuō dòng lì

1/1

tuō dòng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) motive force
(2) traction