Có 1 kết quả:

tuō màn

1/1

tuō màn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to retard
(2) to slow sth down