Có 1 kết quả:

tuō wǎng

1/1

tuō wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dragnet
(2) trawl
(3) trawlnet