Có 1 kết quả:

tuō chē tóu

1/1

tuō chē tóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

trailer truck