Có 1 kết quả:

tuō chē

1/1

tuō chē

giản thể

Từ điển phổ thông

kéo xe

Từ điển Trung-Anh

(1) to tow
(2) towed vehicle
(3) towing vehicle