Có 1 kết quả:

tuō liàn

1/1

tuō liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) drag chain
(2) tow