Có 1 kết quả:

ào duàn

1/1

ào duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to break by twisting