Có 1 kết quả:

jū zhí

1/1

jū zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rigid
(2) inflexible