Có 1 kết quả:

jū yū

1/1

jū yū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inflexible
(2) stubborn