Có 1 kết quả:

zhuō liè

1/1

zhuō liè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clumsy
(2) botched