Có 1 kết quả:

zhuō zuǐ bèn shé

1/1

zhuō zuǐ bèn shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. clumsy mouth and broken tongue (idiom); awkward speaker